روشهای ایجاد انگیزه در کودکان ،تربیت،والدین،معلمان،مدارس،اجازه جسارت ورزي در مدارس کلمات کلیدیkeywords:

 zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای پسران ودختران ایرانی

چگونه در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماییم،اجازه جسارت ورزي در مدارس،روشهای محبت به فرزند و دانش آموز، چگونه فرزند موفقی تربیت کنیم، روشهای تربیتی و آموزشی ،نقش والدین در تربیت، نقش معلمان و مدرسه در تربیت دانش آموزان،35 نکته برای توجه والدین و معلمان

نظام هاي اجتماعي و انگيزه هاي تربيت (ایجاد انگیزه در کودکان)

اجازه جسارت ورزي در مدارس


تربيت يكي از مباحث مهم روانشناسي و علوم تربيتي نيز هست و روانشناسان و مربيان ، توصيه هاي زيادي به والدين و معلمان ارائه مي كنند . با وجود اين همه توجه و توصيه ، چه اتفاقي مي افتد ؟
صرف نظر از مباحث كلي درباره تربيت ، با نگرش كاربردي و معطوف به فرهنگ ايراني ، وضعيت ما در اين خصوص چگونه است ؟ جهت گيري هاي عمده نظام اجتماعي ما در تربيت چيست ؟ خانواده ها و مدارس ايراني ، در تربيت كودكان و نوجوانان چقدر جديت دارند و اهداف و ايده آل هاي آنان چيست ؟
بازار ارائه توصيه هاي تربيتي در ايران بسيار گرم است . و بخصوص در دهه اخير ، اين بازار رونق خاصي پيدا كرده است . در صدا و سيما و بويژه تلويزيون ، روانشناسان و مشاوران و به تعبيري كارشناسان مختلفي به ارائه رهنمودها و توصيه هاي گوناگوني مي پردازند .
در انواع مجله هاي خانوادگي و تربيتي هم بخش هاي زيادي براي مباحث فرزند پروري و مشاوره اي در نظر گرفته مي شود . در مورد كتاب ها وضعيت بسيار آشفته و پيچيده تر است و همه به دنبال ارائه كليدهايي براي تربيت هستند . از كتاب هاي كوچك و نكته اي گرفته تا كتاب هاي مفصل و تخصصي ، همه مي خواهند راه خوشبختي و سعادت در زندگي را نشان دهند . جالب و عجيب است كه بخش عمده اي از كتاب هاي تربيتي ، زناشويي و روانشناسي سلامت ، ترجمه اي هستند و عملابه ماهيت فرهنگي تربيت ، توجه چنداني نمي شود . آيا والدين ومعلمان به اين همه توصيه نيازدارند؟ آيا اين رهنمودها وتوصيه ها، واقع خوشبختي و سعادت را به ارمغان مي آورند ؟ آيا با چنين گفته هايي مي توان به زندگي دلخواه رسيد ؟
(( تربيت )) موضوعي دشوار و پيچيده است اما نبايد با گفته ها و توصيه هاي پراكنده و بدون ماهيت فرهنگي ، اين دشواري و پيچيدگي را بيشتر كرد .شايد نكته ها و گفته ها د رتلويزيون ، مجله ها و كتاب ها ، والديني را تحت تاثير قرار دهد . اما به نظر نمي رسد اين تاثير چندان ماندگار و عمومي باشد .
به مثابه جنبه هاي ديگرزندگي، درتربيت هم اعم از والديني ومدرسه اي، موضوعاتي دربورس مورد توجه قرار گرفته وبعد ازطي طول عمرمشخصي، از دور خارج مي شوند . به عنوان نمونه در دو دهه اخير در آموزش و پرورش مباحثي به صورت دوره اي وارد مدارس شده اند ، از جمله : فراشناخت ، خلاقيت ، پژوهش، هوش هيجاني مهارت هاي زندگي ، روش هاي مشاركتي و غيره . در زمينه تربيت در مدرسه جامعه اگر چه تنوع موضوعات به گستردگي تربيت نبوده ولي مباحثي چون : افزايش آزادي عمل فرزندان ، خطرات تهديدكننده سلامت ، خانواده متعادل ، تفاهم وگفتگو در خانواده و غيره مطرح بوده اند ، اما از اين همه آمد و رفت سوژه هاي بورسي چه بهره اي برده ايم ؟ كدام دانش آموز پژوهشگر يا خلاق را تربيت كرده ايم ؟ تا چه حد در تغيير نگرش والدين نسبت به مسائل تحصيلي فرزندان موفق بوده ايم ؟ تا چه اندازه آمادگي هاي كودكان و نوجوانان را براي مواجهه با چالش هاي زندگي افزايش داده ايم ؟
به نظر مي رسد ما هم در نظام اجتماعي خودمان به غير از بيان نكته ها و توصيه ها ، به تحولي تاثيرگذار و اساسي در تربيت دست نيافته ايم .www.zibaweb.com
همان گونه كه اشاره شد نبايد دشواري ها و پيچيدگي تربيت را با تنوع و آشفتگي توصيه ها افزايش داد . امروز والدين و معلمان ايراني بسيار بيشتر ، به رهنمودهايي نياز دارند كه اولامبتني بر ويژگي هاي فرهنگي باشند؛ ثانيا بر نقاط حساس و ضروري نيازها تمركز نمايند و ثالثا د رتغيير نگرش ها و رفتارها با مقاومت مواجه نشوند و به عبارتي تا حد امكان ، به سادگي عمل كنند .


والدين و معلمان ، افراد سازنده معناي دنياي يك كودك هستند .


فقط از طريق يك چارچوب معنايي معين است كه كودك واكنش هاي معنادار خود به جهان را مي سازد ، پردازش مي كند و توسعه مي دهد . فرهنگي كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود معنا و نيروي حياتي براي يادگيري ارائه مي دهد . محركي كه قرار است تبديل به يك تجربه يادگيري شود بايد حامل اهميت فراوان و معناي مرتبط با حوزه گسترده تر فرهنگ كودك باشد .
(( تجارت )) و بهره مندي از نگاه اقتصادي بد نيست ولي نبايد تربيت به صورت موضوعي كاملاتجاري در بيايد و سوژه هاي آن به ابزاري صرف براي كسب سود و درآمد تبديل شود . اگر واقعا از اين همه نكته ها و گفته ها كمتر به نتيجه رسيده ايم بايد زمينه ها و شرايط آشفتگي هاي موجود را كاهش دهيم و به دنبال ايده هاي جديد و آسان باشيم .
با شناخت جامعه ايراني و ويژگي هاي فرهنگي آن ، چه موضوعاتي مي توانند به عنوان اولويت هاي تربيت مدنظر قرار گيرند ؟ بر اساس آنچه در خانواده ها و مدارس ما مي گذرد بر سه نكته تاكيد مي كنيم : انگيزه، تفكر و جسارت . در بياني كلي ، والدين و مربيان بايد مراقب باشند كه در درجه اول در اين سه مورد رفتار تخريبي و مخل نداشته باشند و در درجه بعدي با نگرش ها و رفتارهايشان در تقويت آنها بكوشند . اينكه چرا اين همه مباحث تربيتي را در سه نكته خلاصه مي شود جاي بحث و توجيه دارد . اما اين عمل به معناي ناديده گرفتن اهميت ساير عوامل نيست .
به اعتقاد نگارنده تقويت هاي انگيزشي ، آموزش روش هاي تفكر و ايجاد زمينه هاي جسارت ورزي در كودكان و نوجوانان ايراني ، بنيادي ترين مسائل حال حاضر تربيت هستند


تقويت هاي انگيزشي

(( انگيزه )) محوري ترين موضوع زندگي انساني و سازنده نيازهاي ماست. انگيزه را موتور و محرك فعاليت هاي انسان مي دانند و بسياري از تلاش ها در حوزه هاي مختلف زندگي با انگيزه ارتباط پيدا مي كنند .
چرا ايجاد و تقويت انگيزه ها مسئله اي مهم د رنظام تربيتي ايران محسوب مي شود ؟ دلايلي چند براي اين امر وجود دارد : 1. تنوع امكانات و موضوعات در زندگي امروزي موجب عدم تمركز در مسائل مي شود . تنوع طلبي انسان امروزي اگر چه باعث سرعت و تحرك بيشتر در زندگي مي شود اما در مقابل عجله و كم حوصلگي نيز به بار مي آورد . اين چنين است كه انگيزش و روش هاي ايجاد انگيزه به موضوعي پيچيده و دشوار در تربيت تبديل شده است .
2. تعلل هاي نظام اجتماعي ايران در كمك به افراد براي هويت يابي فرهنگي ، انگيزه هاي فردي و اجتماعي را دچار تزلزل مي كند .پاسخ چيستي ها چرايي ها و ابهام هاي زندگي را بايد در فرهنگ جستجو كرد و هرگونه كاستي در اين زمينه ، پويايي و تحرك انسان ها را كاهش مي دهد . اگر در گذشته آرزوي معلم ، مهندس و دكتر شدن ، انگيزه اي كلي در كودكان و نوجوانان براي درس خواندن و ارتقاي تحصيلي به وجود مي آورد ، امروزه آرزوها حال و هواي ديگري دارند و افراد به جاي تعهدات شغلي ، به دنبال راه هاي در رو و ميانبر براي كسب ثروت و شهرت هستند .نسل گذشته وقتي انگيزه هاي خود را براي زندگي با انگيزه هاي نسل امروز مقايسه مي كند دشواري شرايط انگيزش موجود را بيشتر در مي يابد .
3. ضعف دانش تربيتي در والدين و معلمان موجب مي شود آنان نادانسته و ناخواسته به روش هايي در تربيت روي آورند كه در عمل مانع و مخل انگيزه محسوب مي شوند . تحليل علمي بنيادهاي تربيتي بسياري از روش هاي والدين و مدارس نشان مي دهد كه اشكالات جدي در برنامه هاي مختلف وجود دارند .
هر كس كه قابليت ايجاد انگيزه و تحرك داشته باشد به خوبي مي داند كه ايجاد خودانگيختگي در ديگران ، به كيفيت رابطه بستگي دارد . فرد انگيزه دهنده كارآمد ، هر جا كه امكان داشته باشد به كودك اعتماد مي كند ، احترام مي گذارد ، گوش فرا مي دهد ، مسئوليت پذيري را تشويق مي كند به او اجازه انتخاب مي دهد ، شايستگي را در وي پرورش مي دهد و در گرفتاري ها ،نگراني ها ، تلاش ها اقدامات ، موفقيت ها و شكست هاي او مشاركت مي ورزد .
4. بسياري از رفتارهاي فرهنگي ما مانند : تمايل به ايجاد محدوديت و كنترل ، غلبه احساسات بر منطق ، آسان گيري و عدم جديت ، استمرار وابستگي ها و امثال آن ، آشفتگي و افت در انگيزه ها را به همراه مي آورد .
5. هنوز هم در فرهنگ ما جهت گيري عمده روش هاي انگيزشي ، بيروني است و در ايجاد و تقويت انگيزش دروني ضعف ها و كاستي هاي فراواني داريم . تلاش در جهت تقويت انگيزه هاي بيروني ، موجب تزلزل و ناپايداري انگيزه ها مي شود .


آموزش روش هاي تفكر


با توجه به اينكه يكي از اهداف آموزش و پرورش بايد ايجاد روحيه تفكر در دانش آموزان باشد اين سوال مطرح مي شود كه آيا آموزش و پرورش روش فكر كردن را به دانش آموزان ياد مي دهد ؟
پاسخ اين سوال در نظام تربيتي ما از اهميت بسياري برخوردار است و آنچنان كه شواهد آموزشي و اجتماعي و فرهنگي نشان مي دهند وضعيت نامطلوبي در اين مورد داريم . روش هاي كليشه اي ارزشيابي ، نتايج طرح هايي چون تيمز و پرلز ، وضعيت خلاقيت و پژوهشگري در مدارس و غيره نشان مي دهند كه ما در آموزش مهارت هاي تفكر در بعد تحصيلي بسيار ضعيف كار كرده ايم .در بعد اجتماعي نيز ، مسائلي چون اعتياد ، رفتارهاي جنسي و نحوه مواجهه با خطرات مختلف نشان مي دهند كه كودكان و نوجوانان در توانايي هاي شناختي و مهارت هاي تفكر ، وضعيت چندان مطلوبي ندارند .


جسارت ورزي

در آموزه هاي روانشناسي سلامت ، جسارت ورزي و جرات ابراز وجود بسيار مورد تاكيد قرار مي گيرد . جسارت و تبعات آن مانند افزايش قدرت ريسك پذيري و خطر كردن ، عاملي مهم در توفيق هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و ساير زمينه ها است . ويژگي هاي فرهنگي نظام اجتماعي و بخصوص تمركز بر انگيزه هاي بيروني ، مانع عمده اي براي جسارت نشان دادن و خطر كردن است . تلاش عمده والدين براي شيرين كردن زندگي و به اصطلاح تربيت بادكنكي و همچنين تمايل عمده مدارس در ايجاد رفتارهاي كليشه اي و محدود ، زمينه هاي جسارت ورزي را از بين مي برند يا كاهش مي دهند . جرات و جسارت در شرايطي تقويت مي شود كه انگيزه هاي دروني ، اختيار تصميم گيري و قدرت عمل مورد توجه قرار گيرند . والدين و مدارس ما تا چه اندازه اجازه جرات كردن و جسارت را به كوكان و نوجوانان مي دهند ؟ هنوز شائبه هاي مترادف قلمداد كردن جسارت با گستاخي و بي ادبي بين ما رواج دارد . اگر چه جسارت را مي توان در طيفي شامل دو قطب مثبت و منفي مورد بررسي قرار داد اما از نگاه روانشناختي ، جسارتي كه منجر به خروج از كليشه ها و پويايي و نوآوري در زندگي مي شود قابل تائيد است .


به سوي تربيت آسان

(( تربيت )) مانند همه موضوعات انساني ،بر بستري فرهنگي شكل مي گيرد و به اين ترتيب ارزش ها و نگرش ها نقش موثري در تربيت رسمي و غيررسمي دارند .
علي رغم پيچيدگي هاي تربيت ، با اصلاحات و تغييراتي در نگرش ها ، مي توان به جاي افزودن بر پيچيدگي ها ، راه هاي آسان تري در پيش گرفت . اگر والدين و مدارس ، تقويت انگيزه هاي دروني را با اهميت تلقي كنند ، به آموزش روش هاي تفكر بهاي لازم را بدهند و زمينه هاي جسارت ورزي براي كودكان و نوجوانان را فراهم آورند ؛ هم احتمال خطاهاي تربيتي كاهش خواهد يافت و هم تربيت در مسير متعادلي پيش خواهد رفت
نمي توان مبناي همه ديدگاه هاي تربيتي جديد را در سه مولفه ياد شده جستجو كرد . به عنوان مثال در پرورش خلاقيت هر سه مولفه نقش اساسي دارند . اگر بخواهيم دانش آموزاني پژوهشگر تربيت كنيم باز هم جايگاه و اهميت انگيزه هاي دروني ، روش هاي تفكر و جسارت ورزي در اين فرآيند قابل مشاهده است . به همين گونه ، مهارت هاي زندگي ، بهداشت رواني ، تعادل جويي در خانواده و مسائل ديگر ، هر كدام با يك يا دو و يا هر سه مولفه مورد نظر ارتباطي مستقيم دارند .
با مروري به آنچه گفته شد و براي حركت در مسير تربيت آسان ، توجه به نكاتي توصيف مي شود :
در تربيت ، شفاف بودن اهداف بسيار مهم است . هر چه مي توانيد با ارزيابي باورها و نگرش هايتان درباره انگيزه ، روش هاي تفكر و جسارت ورزي ، به ديدگاه هاي شفاف و واضحي در اين خصوص برسيد . هر چه با شك و تزلزل فكر و عمل كنيد پيچيدگي ها ادامه داشته و بيشتر خواهد شد .
همان گونه كه كودكان و نوجوانان به انگيزه ، روش تفكر و جسارت ورزي نياز دارند والدين و مدارس نيز بايد تمرين هايي را در اين مورد آغاز كنند . شادابي و پويايي نسل جديد در گرو حوصله و تحرك والدين و مدارس است . www.zibaweb.com
با پذيرش اصل (( حق انتخاب )) در زندگي ، بايد زمينه هاي تفكر كنترلي و محدود كننده را كاهش دهيم . هر چه تمايل به تسلط و كنترل در ما بيشتر باشد انگيزه ها و جسارت ورزي كودكان و نوجوانان افت خواهد كرد . ما مسئوليت زندگي فرزندان را بر عهده داريم . اما تعيين كننده همه چيز زندگي آنها نيستيم و بايد مسير حق انتخاب را از كودكي برايشان هموار سازيم .
نبايد بر اساس برداشت هاي خودمان از زندگي مسير موفقيت و پيشرفت را محدود كنيم . اينكه تنها راه خوشبختي ، درس خواندن است و يا براي يافتن راه سعادت بايد مطيع محض والدين باشد افكاري محدود هستند كه به طور معمول به بن بست مي رسند . اگر ما راه هاي ديگر پيشرفت را
تجربه نكرده ايم دليلي ندارد كه فرزندانمان را از رفتن در آن ها منع كنيم . با چنين نگاهي به زندگي و خوشبختي ، حساسيت ها و دل نگراني هاي والدين ، متعادل و منطقي خواهد شد .
مدارس امروز ما ، بيش از هر چيز به فضايي شاداب براي تجربه كردن و لذت بردن از زندگي نياز دارند . نبايد سوژه هايي مانند خلاقيت ، پژوهش ، هوش هيجاني و غيره به صورت ابزارهايي براي نشان دادن تمايل به پيشرفت مورد استفاده قرار گيرند . به جاي همه اينها ، كار آسانتر اين است كه مديران ، معلمان و متوليان آموزش و پرورش به بسترهاي فرهنگي تربيت توجه كنند و زمينه هاي تقويت هويت فرهنگي را در دانش آموزان فراهم آورند . تقويت انگيزه ها ، آموزش روش هاي تفكر و اجازه جسارت ورزي در مدارس ، شرايط و امكانات مناسبي براي تربيت فرهنگي فراهم خواهند آورد.نويسنده: اميرعباس ميرزاخاني
منبع:
1. هارتلي برونز ،اليزابت . ايجاد انگيزه در كودكان . ترجمه احمد نياهيوي (1384. ) تهران : جوانه رشدhttp://www.magiran.com/npview.asp?ID=1684647

0000000000000

 

نکات کوچک موفقيتهاي بزرگ

35 نکته برای توجه والدین و معلمان


1- نسبت به مدرسه برداشت مثبتي داشته باشيد

وقتي پدر مي گويد : من هميشه به مدرسه علاقه مند بوده ام ، مطالبي که در مدرسه ياد گرفته ام در فهميدن مسائل مربوطه ، زندگي و کارم کمک زيادي به من کردند ؛ غيرمستقيم به فرزندان نوجوان خود کمک مي کند تا احساس مثبتي نسبت به مدرسه کسب کنند .

زماني که مادر مي گويد : بگذار مسائل و تکاليف درسي تو را ببينم ، ‌شايد در فهم سئوالات بتوانم کمک کنم . چيزي بيش از کمک به نوجوان عرضه مي کند .

او در حقيقت مي گويد : اين مهم است که تو بايد خودت آن را انجام بدهي ،‌ ليکن من کمک خواهم کرد تا کاري را که بايد انجام دهي ، خوب بفهمي .

2- نوجوانان را در بحث هاي خانوادگي شرکت دهيد

خانه اي که در آن والدين و نوجوانان فرصت بيان نظرات خويش را نسبت به اشياء و موضوعات مورد علاقه خود داشته باشند فرصت مناسبي براي يادگيري به نوجوانان مي دهد که هيچ مدرسه اي نمي تواند با آن برابري کند ، نوجوانان از گفتگوهاي سرغذا ، بيش از تمام مدت روز در مدرسه چيز ياد مي گيرند .

3- فرزند خود را در مسير موفقيت قرار دهيد

نوجوانان نيز مانند بزرگسالان ، ‌در اثر موفقيت هاي متناوب به موفقيت خو مي گيرند . آنها به خود اطمينان پيدا کرده و از خويشتن انتظار موفقيت دارند . اين گونه کودکان در مدرسه موفق و در خانه شاد و مسرور هستند . شکست نيز شکست هاي بعدي را به دنبال دارد .

نوجوانان به موفقيت هاي روزانه احتياج دارند . آنها بايد آگاهي يابند که والدينشان از موفقيت آنها اطلاع حاصل کرده و به وجودشان افتخار مي کنند . والدين بايد به نوجوانان بفهمانند که موفقيت يک روياي دور و غير قابل دسترسي نيست . بلکه موفقيت در زمان حال هم موجود و ممکن است .

4- تمرکز حواس

نوجوانان بايد حواس خود را متمرکز کنند . هر بار که نوجوان به تلاش خود براي يافتن پاسخ ادامه دهد توانايي او فزوني مي يابد . يعني به تفکر مداوم و اصرار در تفکر عادت مي کند .

والدين بايد نوجوانان خود را به اين روش تشويق کنند که هنگام کار ، به کار و هنگام بازي به بازي کردن بپردازند . اين روش براي زندگي روش خوبي است .

5- ترس از شکست را کاهش دهيد

وقتي به نوجوان مسئوليت خيلي زياد بدهيد ، نگراني او گسترش مي يابد . اگر مسئوليت خواسته شده از نوجوان بسيار اندک باشد ، نوجوان وابسته و تابع بار مي آيد . بين اين دو يک محوطه وسيع و پهناوري وجود داردکه نوجوانان در آن شاد ، موفق و آرام مي باشند . اين همان روابطي است که والدين بايد براي دست يافتن به آن کوشش کنند .

والدين در اعمال کنترل و انضباط بايد تا جايي پيش روند که نوجوانان اخذ تصميم را فرا بگيريند . همزمان با اين ، نوجوانان بايد مسئوليت تميزي ، نظافت و نگهداري از اطاق وسائل شخصي خويش را به عهده بگيرند .

6- کمک کنيد تا فرزندان شما مرکز توجه خود را گسترش دهند

انسان هر چه بيشتر بداند ، نيازمندي و گرايش او به دانستن بيشتر مي شود . تکميل الگوي ادراک و تفاهم در مغز ، سبب کسب لذت شادي مي شود . هر چه دامنه دانش بيشتر باشد ، ‌زمينه هاي زيادتري را مي توان به آن اضافه نمود . وقتي فرزند شما عقايد و نظريات را به زبان خودبيان مي کند ، او آنها را به الگوي تفکر خود تبديل مي نمايد .

7- استعدادهاي ويژه را تشويق کنيد

اگر نوجوانان به هنر علاقمند است و تقريباً همه وقت خود را صرف آن مي کند ، يا عاشق آثار هنري بوده و خود به خلق آثار هنري مي پردازد ، تمام اين علائق و فعاليت ها مفيد هستند . البته تا جايي که به نمرات مدرسه و توانايي تحصيلي اش لطمه اي وارد نشود . در غير اين صورت والدين بايد دست به اقدام بزنند .

براي يک دختر و پسر جوان اين امکان وجود دارد که شانس موفقيت خود را در پي کسب چنين تجربه هايي از دست بدهند . نگذاريد که اين اتفاق براي فرزندان شما پيش بيايد .

اگر والدين سعي نکنند علاقه اي را که نوجوان قبلاً داشته از بين ببرند ، بيشتر موفق خواهد شد . بگذاريد که او علاقه ، خود را حفظ کند و در همان موقع او را تشويق کنيد تا به موضوعات ديگر نيز علاقه مند گردد . مخصوصاً به موضوعات درس مدرسه .

8- خلاقيت و کنجکاوي را تشويق کنيد

نوجوانان گرايش و ميل پايدار و خاموش نشدني براي خلاقيت ، ساختن و اکتشاف دارند . کنجکاوي وخلاقيت در وجود آنها نهفته است و رشد طبيعي آنها بدون وجود اين عوامل و خصوصيات دچار وقفه مي گردد .

وقتي نوجوان تصوير عجيب و غريبي به مادر خود نشان مي دهد ،‌ مادر مي گويد : عجب تصوير قشنگي ! راجع به اين برايم صحبت کن . اين مادر هرگز اين اشتباه را نمي کند که بگويد :‌تو يک اسب کشيده اي در صورتي که ممکن است منظور نوجوان تصويرکشتي بوده باشد .

اگر والدين اين اشتباهات را تکرار کنند ، ممکن است نوجوان سعي خود را در ترسيم نقاشي کنار گذاشته و يا نتيجه کوشش هاي هنري خود را ديگر به مادر نشان ندهد .

9- طريقه برقراري ارتباط را به نوجوان خود ياد دهيد

نوجوانان نياز دارند تا در به هم پيوستن نظريات ، نيازمندي ها و افکارشان و بيان آنها به صورت کلامي ، ‌تمرين کنند .

خواندن کتاب ، نوجوان را کمک مي کند تا لغت هاي جديدتري ياد بگيرد و مطالب و اهداف خود را بهتر بازگو کند . در گوش دادن داستان بي پايان نوجوان صبر و حوصله نشان دهيد. اين همان طريقي است که نوجوان لغات تازه را ياد مي گيرد . زياد به او تذکر ندهيد ( مطالب را در دهان او بگذاريد ) . نوجوان بايد ياد بگيرد که در صورت لزوم شخصاً مطالب خود را بيان نمايد .

10 – بهترين کمک را مي توانيد از آموزگاران بگيريد

نزديکترين مرجع استفاده از افراد متخصص براي حل مشکلات يادگيري دانش آموزان ، ‌آموزگاران و مشاوريني هستند که در مدرسه با فرزند شما کار مي کنند . با کمي نقشه و پيش بيني ، اين امکان را به دست خواهيد آورد که بهترين کمک را از آنان بگيريد . در اين راه منتظر پيش آمدن مشکل نشويد . باب آشنايي را باز کنيد .

11- والدين در مسئوليت شريک هستند

در اکثر موارد همکاري در تشريک مساعي پدر و مادر است ، که دانش آموزان موفق به وجود مي آورد .

گاهي يک پدر ترقي خواه ، ‌مادر قدرتمند ، ‌عمو يا دائي فهميده و يا حتي يک همسايه و دوست مي تواند آتش اشتياق ، موفقيت هاي تحصيلي و آموزشي را در کودکان شعله ور سازد .

در اين راه محيط خوبي براي مطالعه به وجود آوريد . ‌تشويق ، پشتيباني ،‌ پيشنهاد و پاسخ به سئوالات ، اقداماتي هستند که نبايد فراموش شوند.

1-روحيه ديني و ايمان مذهبي را در کودکان و نوجوانان تقويت کنيد.

2- سعي کنيد در برخورد با کودکان و نوجوانان، توانمندي هاي آنها را مورد نظر قرار دهيد، نه ناتواني ها را.

3- زمينه کسب تجربه هاي خوشايند از فعاليت هاي مستقل و آزاد را براي آنها فراهم کنيد.

4-تجربه هاي موفقيت آميز آنان را افزايش دهيد.

5-قدرت تحمّل کودکان و نوجوانان را براي مواجه شدن با ناکامي هاي احتمالي افزايش دهيد.

6- رفتار مصمّم و مطمئن و در عين حال مطلوب کودکان و نوجوانان را تقويت کنيد.

7- کودکان و نوجوانان را در کنترل احساسات و عواطف خود ياري دهيد.

8-مهارتهاي اجتماعي کودکان و نوجوانان کمرو و فاقد اعتماد به نفس را افزايش دهيد.

9- آنان را با الگوهاي رفتاري مطلوب آشنا کنيد.

10-از انجام هر گونه رفتار تنبيهي و تحقيرآميز درباره ي دانش آموزان خودداري کنيد.

11- از مقايسه کردن دانش آموزان بپرهيزيد و تفاوتهاي فردي را مورد نظر قرار دهيد.

12-در برخورد با کودکان و نوجوانان، ملايم و منطقي باشيد.

13- اجازه ابراز وجود را به دانش آموزان خويش بدهيد و به نظريات آنها احترام بگذاريد.14- نظريات خويش را به دانش آموزان تحميل نکنيد و آنها را به صورت ساده و عيني، قابل لمس و درک براي آنان توضيح دهيد.

15- به دانش آموزان درحد توانايي هايش مسئوليت بدهيد.

16- در انجام کارهاي روزانه، آنها را هدايت، ارشاد و تشويق کنيد.

17- به آنها در حد لزوم اجازه فعاليّت و بازي دهيد.

18-در برخورد با آنان حالت پذيرندگي، و نه طردکنندگي داشته باشيد.

19- از وابسته کردن بيش از حد دانش آموزان به خودتان بپرهيزيد.

20- آنها را هيچ گاه با موضوعات خرافي نترسانيد.

21- بين دانش آموزان تبعيض قائل نشويد و با آنان يکسان رفتار کنيد.

22-هر چه که آنها مي خواهند به راحتي و سريع در اختيار شان نگذاريد، به او فرصت دهيد تا ارزش به دست آوردن و لذّت استحقاق داشتن را درک کند.

23-نسبت به احساسات و عواطف کودکان يا نوجوانان خود، بي تفاوت نباشيد، آنها را به گرمي بپذيريد و تا حد امکان آنها را ياري کنيد.

24-با آنها همانند دوستان صميمي رفتار کنيد.

25-توجه داشته باشيد که مشاجرات لفظي در خانه (ميان پدر و مادر) در روحيه يا رفتار کودک يا نوجوان منعکس مي شود.

26-به سرگرمي ها و تفريحات مناسب در زندگي کودکان اهميت دهيد و نسبت به آنها بي تفاوت نباشيد.

27-محبّت شما نسبت به فرزندتان به صورت تظاهرات سطحي ابراز نشود. خالص ترين و سالم ترين محبت در تلاشي که به طور روزمره براي اعطاي اعتماد به نفس و استقلال به فرزندتان به عمل مي آوريد، جلوه گر مي شود.

28-در محبّت کردن به کودکان، راه افراط ياتفريط را در پيش نگيريد، محبت متوسط توأم با صميميّت، اثر فراوانتري دارد.

29- به فرزندتان احساسي بدهيد که بداند دوست داشتني و قابل احترام است، اما هرگز با او نوزادوار رفتار نکنيد.

30-توقعات کودکان را در حدّ معقول و درست برآورده سازيد.


31-هيچ گاه آنها را با القاب نامناسب صدا نزنيد و از مسخره کردن آنها به طور جدي بپرهيزيد.

32- در پرورش استعدادهاي بالقوه دانش آموزان جديّت به خرج دهيد.

33-در شرايط آموزشي، بر فعاليت دانش آموزان در يادگيري تأکيد شود نه بر پيشرفت آنان، زيرا تأکيد بر فعاليت يادگيري، به جاي تأکيد بر درستي و نادرستي پاسخ، برانگيزنده ي کوششهاي دانش آموزان است.

34-رقابت ميان دانش آموزان براي کسب نمره کاهش يابد. تحقيقات نشان داده است، در موقعيّت هاي آموزشي که ميان دانش آموزان رقابت وجود دارد، حتّي دانش آموزاني که عزّت نفس بالايي دارند، با شکست روبه رو مي شوند و به دنبال آن انتقاد از خود در آنها افزايش مي يابد.

35- براي آن که کودکي با عزّت نفس بالا پرورش دهيم، بايد خود داراي عزّت نفس شايان توجّهي باشيم.
http://success.parsiblog.com/
**********************************

مطلب مرتبط:عوامل موثر دربهداشت رواني دانش آموزان

_راهکارهای نوین تعلیم و تربیت