www.zibaweb.com   زیبا وب ، یک سایت مفید برای پسران و دختران ایرانی  

کلمات کلیدی:صداقت،راستگویی،دروغ،بدگمانی،تحریک،شخصیت،کسب شخصیت،ظاهر،مادرزادی،روش ها،شخصیت جذاب،زیبا،دختران،پسران،زنان،

راه هاي كسب شخصيت

اين سئوال را اغلب مردم اعم از زنان،دختران،پسران،مردان و خلاصه همه از ما مي پرسند كه چه كنيم تا شخصيتي مطبو ع و جذاب و به قول آنها زیبا پيدا كنيم همه ما مي دانيم كه منظور از شخصيت جذاب وگيرا كدامست اشخاصي كه شخصيت جذابي دارند بمحض برخورد با ما را به طرف خود جلب مي كنند در اين اشخاص يكي قسم گرمي وسادگي وجود دارد  نصب انها گمان بد نمي بريم آنها نيز ما را از خود نمي رانند چنيني احساس مي كنيم كه در واقع نيروي مرموزي ما را به طرف انان مي كشاند شخصيت در حقيقت چيزي است كه مي توان آنرا تقويت كرده به پيش راند گاه مي شود كه اميد خود را نسبت به شخصيت خود از دست مي دهيم وچنين تصور مي كنيم كه اگر در مثل داراي صفاتي كه بايد نيستيم ديگر كاري نمي شود كرد وبايد سوخت وساخت اين عقيده درست نيست

گوردون بايرون در كتاب خود نيز عنوان از فرصت هاي زندگي براي رشد شخصيت خود استفاده كنيد چنين نوشته است :شما هر روز در حال تغيير وتبديل هسيد ياخته هاي بدنتان يعني آن موجودات ذره بيني زنده اي كه جسم تان را به وجود آورده اند هر روز مي ميرند وياخته هاي تازه اي جاي آنها را مي گيرند شخصيت تان نيز مرتبا”در حال تغيير است يعني اگر سالم باشيد يا مريض اگر خوش بين باشيد يا بد بين اگر اميال معقول داشته باشيد يا نا معقول اين همه در شخصيت شما موثر واقع شده آنرا تغيير مي دهند پس نخستين عقيده اي كه بايد درباره زندگي خود پيدا كنيم اين است كه شخصيت يك چيز ثابت نيست وپيوسته در حال تغير و وتبديل است

شخصيت يك چيز اكتسابي است وفطري ومادرزادي نيست ودر نتيجه اين در اختيار ماست كه شخصيت خود را انطور كه دلمان مي خواهد بسازيم ودر واقع آنرا مطابق شخصيت هائي بكنيم كه بي اندازه مورد تحسين ما واقع اند وبه عبارت ديگر غبطه شخصيت جذابشان را مي خوريم با توجه بدانچه گذشت يكي از ارههاي تدارك يك شخصيت جذاب اينست كه اشخاص را سرمشق خود قرا ر دهيم نكته مهم اينست كه قهرمان خود را كه بايد از او پيروي كنيم از ميان شخصيت هاي واقعا جذاب انتخاب نمائيم براي اينكه داراي شخصيتي جذاب وگيرا شويم بايد عادات وصفاتي را كه ذيلا”شرح مي دهم رفته رفتخ در خودمان بوجود آوريم :

نخستين صفتي كه بايد در خودمان بوجود آوريم اينست كه دقيق باشيم منظور از دقيق بودن اينست كه ببينيم واقعا”مي خواهيم صاحب چه نوع شخصيتي بشويم مثلاكسي كه سر به هوا و وغير دقيق است وبدانچه مي گويد توجهي ندارد وبه نحو لباس پوشيدن خود فكر نمي كند وراه رفتنش نيز بي قاعده است كثيف است وبدظاهر است به يقين نمي تواند در نظر مردمان يك شصيت جذاب جلوه كند بديهي است كه درباره هر كدام از موضوعات زير مانند سخن گفتن ،پرداختن به ظاهر وطرز راه رفتن وصحبت كردن وغيره مي توان  مقاله جداگانه اي نوشت وما نيز تا كنون به كرات در اين باب چه مستقيم وچه غير مستقم چيز نوشته ايم در اينجا منظور ما فقط اينست كه توجه شما را به اين نكته جلب كنيم كه يك ظاهر آراسته وطرز راه رفتن وصحبت كردن چقدر در شخصيت آدمي موثر است

حقيقت اينست كه در نخستين برخورد ما با ديگران تنها چيزي كه جلب توجه آنها را مي كند همانا ظاهرماست واگر به ظاهر خود بي علاقه وبي توجه باشيم در واقع نه تنها بخود ظلم كرده ايم بلكه پاس احترام ديگران را نيز نگاه نداشته ايم همه ما وظيفه داريم كه بخودمان احترام بگذاريم واگر به ظاهر خود نپردازيم ودر تميزي خود نكوشيم ودر سخن گفتن نيز لاابالي باشيم آشكار است كه در ايفاي اين وظيغه كوتاهي كرده ايم پس براي انكه شخصيت جذابي داشته باشيم نخستبايد به ظاهر خود دقيق شويم زيرا ظاهر آشفته نشانه روح آشفته است در عوض آدمي كه ظاهرش مرتب وشسته ورفته است اين علامت انست كه روحش نيز آشفته نيست ونظم وترتيبي در آن حاكم است وداشتن نظم وترتيب خود يكي از عناصر سازنده يك شخصيت جذاب وقوي است خلاصه كلام اينست كه اگر نتوانيم بوجود خود حكومت كنيم وآنرا آن طوري كه پسنديده است در آوريم نبايد انتظار داشته باشيم كه در ديگران نفوذ كنيم وانها را به تحسين خود وادار سازيم

 دومين قدمي كه بايد در راه بدست آوردن يك شخصيت قوي برداريم اينست كه پيوسته متبسم باشيم هيچكس نمي تواند منكر قدرت اسراراميز يك لبخند باشد .اخم وتخم مردم را از ما منزجر ودلتنگ مي سازد انكار نمي توان كرد كه يكي از پايه هاي اساسي يك شخصيت جذاب همين تبسم وقيافه اي شادداشتن است البته منظوراين نيست كه شخص لبخند ساختگي بر لب داشته باشد وبه مدد آن بخواهد در ديگران نفوذ كند لبخند ساختگي نه تنها موجب تقويت شخصيت نمي شود بلكه بر عكس از ملاحت شخصيت آدمي بسي مي كاهد اخيرا”دو كاميون با هم تصادف كرده بودند وراننده يكي از كاميونها كه مردي عصبي بود وليكن درون وبيرون كاميون خود را با كلمات اخلاقي ومذهبي زينت داده بود ناسزائي نثار راننده ديگر كرد راننده دومي با خونسردي در جواب گفت مهم نيست كه شما به خدا ومذهب واخلاق مظاهر كنيد آدم بايد قلبا”به اين اصول معتقد باشد منظورم اينست كه لبخند بايد از دل برخيزد وتا لاجرم بر دل نشيند همانطوري كه مي گويند سخني كزدل برآيد لاجرم بر دل نشيند لبخند بايد صادقانه باشد به عقيده من اگر ادمي لبخند بزند بهتر است تا لبخند ساختگي تحويل مخالف خود بدهد لبخند صادقانه وطبيعي نشانه اينست كه شخص حاضر به همكاري است حاضر به همدردي است خلاصه دوست است نه دشمن .

همين چيزهاي كوچك اهميت حياتي در زندگاني آدمي دارند مخصوصا”در روابطي كه آدمي با همنوعان خود برقرار مي سازد وهمين چيزهاست كه شخصيت فرد را جذاب وگيرنده از آب در مي آورد .سومين نكته ه بايد بدان توجه كنيد اينست كه هميشه قدر دان باشيد كسي كه دائما” فكر مي كند كه كشتيش در دريا غرق گشته واز همه چيز وهمه كس گله مند است وتقصير شكست هاي خود را بگردن ديگران مي اندازد داراي شخصيت نا مطبوعي خواهد داشت وديگران را از خود منزجر ومتنفر خواهد ساخت .وحال انكه اگر چشم وگوش خودمان را باز كنيم وبه چيزهاي خوب وشتدي بخشي كه دورو بر ما را در برگرفته دقيقد شويم آنوقت جتوجه خواهيم شد كه هر تار موي ما زباني مي داشت وباز از عهده شكر آنچه از خوبي در اين دنيا وجود دارد بر نمي آيد وهمين احساس رضايت وتوجه به قدرداني بصورت يك قسم حالت شادي در قيافه آدمي جلوگر مي شود وموجب مي گردد كه اطرافيان ما نيز از اين شادي سهمي ببرند .

اگر به جنبه هاي امور توجه كنيم وحساب كنيم كه چقدر بايد به خاطر نعمتي كه بما ارزاني شده شكر نمائيم آنوقت خواهيم ديد كه اطرافيان وكساني كه با ما معاشرت مي كنند چقدر تشويق خواهند شد كه مثل ما عمل كنند حضرت علي (ع ) مي فرمايد :سلامتي ها وقتي كه ادامه يافت از چشم مردم مي افتد وفقط زماني مردم متوجه آن چيز هاي خوبي كه دارند مي شوند كه اين چيز ها از دستشان در برود .شخصيت شما اگر آنچنان كه ديگران بكار نيك سوق مي دهد ديگران بايد به سبب بختي كه پيدا كرده اند تا با شما آشنا شوند بايد شاكروحق شناس باشند .چهارمين اقدامي كه بايد براي كسب يك شخصيت جذاب وقوي بعمل آورد اينست كه با حرارت پر جنب وجوش باشيم كم نيستند كساني كه سر خوشبختي وتوفيق خود را داشتن وجنب وجوش بحساب آورده اند عده زيادي از مردمان جواني ونشاط خود را تا سنين پيري حفظ مي كنند وهر وقت كه آنها را مي بينيد متوجه مي شويد كه هدف ونقشه اي تمام هم وغم آنها را به خود جلب كرده ودر واقع با عشق وعلاقه بدنبال اجراي نقشه وهدفي كه هستند وبا تحريك وفعاليت هر چه كاملتري مي كوشند تا نقشه هاي خود را يكي بعد از ديگري به مرحله اجرا در آورند خانه مي سازند كتاب مي نويسند شعر مي گويند راه مي سازند روزنامه نشر مي دهند سخنراني مي كنند واز اين قبيل .

بقول گوردون بايرن شورونشاط را نبايد با تظاهر وهياهو دادوفرياد اشتباه كرد چه بسيارند كساني كه در نهايت تحريك وجنب وجوشند وليكن صدايشان در نمي آيد در سكوت فعاليت مي كنند آتشي كه درونتان مشتعل است مهم است نه دودي كه احيانا”از ان بيرون مي زند شوروشوق داشتن وقتي كه با تظاهر آميخته نبود وفقط متوجه نقشه اي شد كه در پيش داريم وموجب مي شود كه يكنواختي وملال كه خواه وناخواه هر كاري پيش مي آيد بر طرف گردد مشكلات يكي بعد از ديگري از پيش پاي برداشته شود ونشاط ما زيادتر گردد .

بدلايل بالاست كه داشتن شوروشوق وتحريك را از عوامل مهمه تدارك يك شخصيت قوي وجذاب مي دانيم پنجمين نكته اي بايد در مورد كسب يك شخصيت قوي بدان توجه داشت اينست كه شخص بايد فهم داشته باشد ومنظورم از فهم اينست كه بداند هر چيز بجاي خويش نيكوست روزي يكي از مديران معروف در معرفي يكي از همكاران خود گفت اين مرد كسي است كه هر چيز را به موقعش مي گويد .در يكي از كتابهاي تورات نيز آمده است كه سخن وخاموشي هر كدام وقتي دارد شاعر ما نيز گفته دو چيز تيره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن وگفتن به وقت خاموشي .هيچ براي شما پيش امده كه بي اراده سخن انتقاد آميزي به زبان اورده وبعد پشيمان شده با خود گفته باشيد (كاشكي مي توانستم جلو زبانم را بگيرم )در عوض گاه نيز فرصت پيش مي آيد كه با سخن خود كسي را به كار خيري تشويق كنيم وليكن اين كار را نمي كنيم وبعد پشيمان شده با خود مي گوئيم (مثل اينكه زبان بكام نداشتم وگرنه مي شد با گفتن يك كلمه محبت آميز جلو فلان جنايت را گرفت )فهمي كه از ان در بالا حرف زديم در واقع بدان استعدادي اطلاق مي شود كه شخص بدان واسطه مي تواند خود را بجاي ديگران بگذارد وآنها را بفهمد وبه غمها وشاديها واوضاع واحوال روحي انها پي ببر د.ما عادت داريم كه معمولا”از خودمان حرف بزينم وگاه خشم ومخالف خود را نسبت به ديگران بنحوي بيان مي كنيم و اگر مختصر همدردي با آنان مي  داشتيم به هيچروي چنين رفتار نمي كرديم بعبارت ديگر اگر بتوانيم خودمان را بجاي ديگران بگذاريم وشرايط آنان را درك كنيم كمتر پيش مي آيد كه آنها را محكوم كنيم ويا بر ضد انا بخشم آئيم وزبان به نكوهش آنان باز نمائيم اگر بدانچه در اين قسمت گفتيم عمل كنيد خيلي زود به فهم وشعور شهرت پيدا خواهيد كرد .

         ششمين نكته كه بايد در مورد سب يك شخصيت قوي بدان عمل كرد اينست كه آماده كمك به ديگران باشيد منظورم اينست كه گاه در رفتار خود با ديگران گذشته از حرف به عمل نيز احتياج پيدا مي كنيم قاطبه مردم احتياج دارند وقتي كه دچار مشكلي مي شوند ديگران به كمكشان بشتابند وقتي كه به مسئوليت خود در قبال مردم پي برديم شخصيت ما رشد مي كند وتوسعه مي يابد شركت در غم ديگران غم هاي ما را سبك مي كند وقتي كه صادقانه شريك غم ديگران مي شويم ويا با دست وزبان خود مي كوشيم كه از بار گرفتاريهاي ديگران بكاهيم آنوقت است احساس مي كنيم غم هاي خود را فراموش كرده ايم اگر نظري به دور وبر خود بيفكنيم ودر كار كساني ك شخصيت شان مورد ستايش ماست دقيق شويم متوجه مي شويم كه اين شخصيت هاي جذاب معمولا”كساني هستند كه بيش از آنكه به كارهاي شخصي خود بپردازند بفكر بر طرف كردن گرفتاريهاي ديگرانند بابلاخره هفتمين عامل سازنده يك شخصيت جذاب اين است كه قابل اعتماد باشيم مردم بايد يقين كنند كه رازشان را مي توانند با ما بگويند وما نيز اين راز را به ديگران نمي گوئيم مردم بايد اعتقاد پيدا كنند كه مي توانند به ما متكي باشند

در روزگاري كه بدگماني وعدم ثبات ودروغ وتزوير رواج دارد صفات پسنديده اي از نوع صداقت ،با وفائي ،راستگوئي وثبات رأي واعتقاد همچون چراغ هاي پر نوري هستند كه در تاركي بدرخشند اگر مي خواهيد شخصيتي نيرومند جذاب ودوست داشتني داشته باشيد سعي كنيد به هفت نكته اي كه در بالا بدان اشاره كردم بينديشيد وبا تمرين وممارست آنرا از خويشتن سازيد .

 

براي ديدن بقيه مقالات كليك كنيد