نیاز سنجی،آموزش نیروی انسانی،بهسازی کارکنان،سازمان،معلمان،آموزش نیروی انسانی ،مدیران مدارس،آموزش مدیریت ،کلمات کلیدیkeywords:

 www.zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران ایرانی

مطالب : اهمیت برگزاری دوره های آموزش مدیریت مدیران مدارس-  نیاز سنجی در برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی

 

روشهاي تعيین نيازهاي آموزشي و فرآيند آموزش و بهسازي کارکنان

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانائي کارکنان در انجام وظايف کنوني و انطباق با محيط معتبر دارد؛ که اين امر در سايه آموزش و بهسازي نيروي انساني ميسر است.
آموزش و بهسازي عبارت از يک راه و روش نظام گونه يک پارچه و طراحي شده براي بالا بردن اثر بخشي گروههاي انساني و تمامي سازمان است.

ضرورت آموزش و بهسازي :
• تصدي مشاغل جديد در سايه کسب مهارتهاي تازه
• انطباق با شرايط جديد و منحصر بفرد در محيط کار
• شناخت و قبول سياستها و مقررات سازمان
• آشنائي و استفاده از روشهاي متفاوت انجام کار
• استفاده از آموزشهاي ارائه شده در جهت پيشبرد اهداف سازماني و امکان رقابت با ساير سازمانها
• برخورداري از امکان حفظ خود در سازمان در رقابت با نيروهاي تازه نفس و آموزش ديده
• بهره برداري از آموزش بري ترفيع و ارتقاء شغل

اهداف کل آموزش و بهسازي :
• افزايش توانائي و رشد فردي کارکنان در جهت بهبود کارآئي آنان.
• آموزش مهارتهاي جديد بجاي مهارتهاي منسوخ شده.
• بهبود دانش، نگرش و مهارت افراد متناسب با شغل سازماني آنان.
• افزايش مهارتها و دانش افراد جهت ترفيع و ارتقاء.

اصول فراگيري :
• فراگيري و انگيزش
• بازخور و فراگيري
• تمرين و فراگيري
• قابليت انتقال فرايافته ها

روشهاي تعيین نيازهاي آموزشي :
I. تحليل وظيفه : مطالعه عميق يک وظيفه و مشخص کردن مهارتهاي مورد احتياج است؛ تا بر اساس آن يک برنامه آموزشي تنظيم گردد. از اين روش براي تشخيص نيازهاي آموزشي کارکنان جديد استفاده مي شود.
II. تحليل عملکرد : مطالعه دقيق عملکرد افراد مي باشد. بر اين اساس نقيصه هاي کاري مشخص مي گردد و سپس تعيين مي شود که اين نقيصه ها بوسيله چه ابزار و امکانات، افراد، آموزش و غيره قابل برطرف شدن است. به عبارت ديگر شناسائي دلايل عدم انطباق اجرا با استاندارد و علل آنست.

فرآيند آموزش و بهسازي :

مرحله اول - تعيين نيازهاي آموزشي :
• نيازهاي سازمان
• نيازهاي وابسته به مشاغل
• نيازهاي فردي
پاسخ به چهار سؤال زير براي بدست آوردن نيازهاي آموزشي لازم است :
• اهداف سازمان چيست؟
• چه وظايفي بايد جهت نيل به اهداف انجام شود؟
• چه رفتار و سلوکي براي شاغلين ضروري است؟
• چه نقصهائي در مهارتها، دانش و نگرش شاغلين ضروري است؟

مرحله دوم - تثبيت اهداف آموزش و بهسازي
مرحله سوم- انتخاب روشهاي مناسب
مرحله چهارم - رسانه هاي آموزشي و بهسازي
مرحله پنجم - اجراي برنامه هاي آموزشي و بهسازي
مرحله ششم - ارزشيابي آموزشي و بهسازي

روشهاي آموزش :
• آموزش در ضمن کار
• آموزش راهنماي شغل
• سخنراني
• استفاده از وسايل سمعي و بصري
• آموزش برنامه اي
• آموزش در شرايط مشابه يا شبيه سازي
• يادگيري با کمک کامپيوتر

مزاياي آموزش در محل خدمت :
• امکان ارائه توسط سرپرستان و مديران
• مقرون به صرفه بودن
• ايجاد انگيزش و بازخور فوري
• بازگشت نتيجه آموزش به سازمان

معايب آموزش در محل خدمت :
• احتمال وارد شدن خسارت به تجهيزات و ابزار
• ضايعات بيشتر مواد اوليه و نيمه ساخته

مشکلات اجراي برنامه هاي آموزشي :
• عملگرا بودن مديران و عدم همکاري لازم در اجراي آموزش
• عدم وجود آموزش دهندگان با کفايت
• مقاومت در برابر تغييرwww.zibaweb.com

ارزشيابي آموزش و بهسازي از طريق :
• نظرات آموزش ديده ها و مشارکت کنندگان
• ميزان فراگيري دانش مربوطه
• کنترل و بررسي عملکرد افراد قبل و بعد از آموزش
• استفاده از گروه کنترل
• تغيير رفتار
• دستيابي به اهداف آموزشيhttp://penco.ir00000000000000

اهمیت برگزاری دوره های آموزش مدیریت به مدیران

با توجه به اهميت آموزش و پرورش ، پويائي و تحول آن، به سياستگزاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري، هدايت و رهبري دقيق، سنجيده و منطقي مديران در كليه سطوح و زمينه‌هاي مديريت بستگي دارد و مديران جهت ايفاي موفقيت آميز نقش خود بايد داراي‌دانش و تخصص لازمه بوده و در جريان آخرين يافته‌هاي علمي در زمينه مديريت آموزشي قرار گيرند. جهت تجهيز مديران آموزشي به امر فوق، ارائه دوره‌هاي آموزش مديريت به عنوان يكي از راههاي موثر بشمار ميايد. دراين راستا، بررسي چگونگي كيفيت و ميزان تاثيردوره‌هاي آموزش مديريت بر عملكرد مديران ميتواند اطلاعات مناسب و جامعي را در اختيار مسئولين و دست‌اندركاران نظام آموزشي مخصوصا " مسئولين تامين و تربيت نيروي انساني در آموزش و پرورش قرار دهد.

 اين تحقيق با هدف فوق انجام پذيرفته است . روش انجام‌اين پژوهش علمي يا پس از وقوع بوده و جامعه آماري پژوهش مديران و معلمين مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه شهرستان همدان ميباشد كه از بين آنها 80 نفر از مديران (40 مدير آموزش ديده و 40 مدير آموزش نديده) و 400 نفر از معلمين آنها با استفاده از روش‌نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند . جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي مناسب استفاده شده است .

         يافته‌هاي تحقيق نشانگر آن است كه :

           -1 در زمينه وظيفه برنامه‌ريزي مديران مجموعا 94ˆ64درصد از معلمان مدارس مديران آموزش ديده و 41ˆ57 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش نديده مطلوبيت عملكرد مديرانشان را تاييد كرده‌اند و آزمون آماري مجذوركاي (X2) نشان داد كه بين نظرات معلمان دو گروه مورد تحقيق در مورد عملكرد مديران در زمينه‌برنامه‌ريزي تفاوت معني‌دار آماري وجود دارد.

           -2 در زمينه وظيفه سازماندهي مديران درمجموع 23ˆ55 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش ديده و 78ˆ47 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش نديده مطلوبيت عملكرد مديرانشان را مورد تاييد قرار دادند. همچنين آزمون‌آماري مجذوركاي محاسبه شده نشان داد كه بين نظرات معلمان دوگروه مورد بررسي در مورد عملكرد مديران در زمينه سازماندهي تفاوت معني‌دار آماري وجود دارد.

          -3 درزمينه وظيفه كنترل و هماهنگي مديران مجموعا 71ˆ57 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش ديده و 9ˆ50درصد از معلمان مدارس مديران آموزش نديده مطلوبيت عملكرد مديرانشان را تاييد كردند و آزمون آماري مجذوركاي محاسبه شده نشان داد كه در اين زمينه نيز تفاوت معني‌دار آماري بين نظرات معلمين دو گروه مورد تحقيق وجود دارد.

          -4 در زمينه وظيفه تصميم‌گيري مديران، 73ˆ56 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش ديده و 74ˆ48 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش نديده مطلوبيت عملكرد مديرانشان را تاييد كردند و آزمون آماري مجذوركاي محاسبه شده نشان داد كه در اين زمينه بين نظرات معلمان دوگروه مورد بررسي تفاوت معني‌دارآماري وجود دارد.www.zibaweb.com

        -5 درزمينه وظيفه روابط انساني مديران مجموعا 76ˆ56 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش ديده و 34ˆ49 درصد از معلمان مدارس مديران آموزش نديده مطلوبيت عملكرد مديرانشان را تائيد كردند همچنين آزمون آماري مجذوركاي محاسبه شده نشان داد كه‌بين نظرات معلمان دو گروه مورد مطالعه در مورد عملكرد مديران در زمينه فوق تفاوت معني‌دار آماري وجود دارد. نهايتا" آنكه كليه فرضهاي تحقيق مورد تاييد واقع شده و ميتوان نتيجه گرفت كه بين عملكرد مديران آموزش ديده و عملكرد مديران آموزش نديده تفاوت‌معني‌دار آماري وجود دارد دو آموزش بر عملكرد مديران مدارس تاثير قابل ملاحظه و محسوسي داشته است .

http://dbase.irandoc.ac.ir

******************************نیاز سنجی در برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی


آیا در برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی نیازسنجی را جدی گرفته ایم؟
مطلب حاضر بر اساس اهمیت نیازسنجی فرهنگی و نقش آن در برنامه ریزی تنظیم شده است.
" نیاز "عبارتست از فاصله و خلاء بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب که با توجه به ارزشهای جامعه امکان بروز پیدا می کند و اگر امکان تغییر شرایط برای ارضاء آن وجود نداشته باشد به صورت بالقوه باقی می ماند. نگاهی به نیاز از دیدگاه های مختلف نشان می‌دهد بسیاری از نیازها ریشه در فرهنگ و روابط اجتماعی داشته و برآورده شدن آنها از طریق نهادهای فرهنگی اجتماعی و آموزشی صورت می گیرد. برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی در تمامی سطوح مستلزم شناخت نیازهای اساسی جامعه و فراهم کردن شرایط و امکاناتی است که افراد بتوانند در حد مناسب و متعادل به رفع نیازهای خود بپردازند .

"نیازسنجی"عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را درباره نیازها گردآوری کرده و به الگوی نیازها و خواسته های فرد ، گروه و جامعه دست یافت. هدف اساسی نیازسنجی، گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مخاطبان است. برخی از محققان اصول نیازسنجی را شامل : استمرار ، جامعیت ، مشارکت ، عینیت ، افزایشی بودن ، واقع گرایی ، پویایی و تعهد دانسته اند.

فرهنگ دارای سه ویژگی اساسی است:«1- به عنوان میراث مشترک تمامی جوامع پدیده‌ای «عام» است لیکن فرهنگ هر جامعه «خاص» همان جامعه است و هیچ دو فرهنگی کاملا شبیه به یکدیگر نیست 2- از آنجا که تمام پدیده ها از جمله پدیده های اجتماعی دستخوش دگرگونی و تحول می گردند در نهایت فرهنگ جوامع نیز تابع این تغییرات‌اند پس «متغیر» می‌باشد. لیکن این تغییر آنچنان کند و آرام است که فرهنگ تقریبا « ثابت » به نظر می رسد 3- پذیرش فرهنگ « اجباری » است زیرا به تمام حیات اجتماعی ما سایه افکنده لیکن «اختیاری» است زیرا انسان الزاماً در چارچوب آنچه از جامعه خود آموخته نمی‌ماند و مختار است پا را فراتر نهد.»
بخش مهمی از نیازهای بشر ریشه در فرهنگ دارد و می‌توان آنها را «نیازهای فرهنگی» نامید. هر گاه که تشخیص نیازها از سوی مسئولین یک جامعه با تشخیص نیازهای ذهنی مردم متفاوت باشد و با هم تطابق نداشته باشد ، در آن صورت مردم از هنجارهای تعیین شده پیروی نخواهند کرد و همبستگی اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.www.zibaweb.com
در بحث برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی باید توجه داشت که با برگزیدن هر نوع نظام برنامه ریزی ، پیشاپیش نوعی طرز تلقی نظام مند از تحول فرهنگی را پذیرفته‌ایم و بناچار باید لوازم و ملزومات آن را نیز پذیرفته و برای نتایجش آمادگی کافی داشته باشیم.


در برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی اصول و نکاتی را باید مدّ نظر قرارداد:

 از جمله ی این اصول می توان موارد زیر را برشمرد :1 تغییرپذیری 2- انضمامی و تجربی بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد ۳- باید خصلتی ساختاری داشته باشد نه اجباری ۴- مشارکت مردمی را همراه داشته باشد ۵- ویژگی داوطلبانه داشته باشد.همچنین می باید برنامه ریزی فرهنگی را بیش از آنکه در جهت تغییر محتوای فرهنگ های مختلف به سمت فرهنگ خاصی معطوف کنیم ، سعی و کوشش خود را در زمینه ایجاد بستر مناسب و تسهیلات رشد و باروری برای ابعاد مختلف فرهنگ و حوزه های متنوع فرهنگی بکار بندیم.http://www.hasan49.blogfa.com

00000000000

 

 

www.zibaweb.com

سایرمطالب مرتبط با آموزش و پرورش ،معلمین،مشاوران، کلاس درس ، روش های تدریس و مدیریت

_صفحه اصلی سایت زیبا وبwww.zibaweb.com  

.