مطالبی در مورد سرطان ، سرطان چیست سايت زيبا وب / 

 www.zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای خانواده های ایرانی

گرد آوری حمید رضا ترکمندی سایت زیباوب

 

 سرطان

باتوجه به آماراخيريك نفرازدومردويك نفرازسه زن طي زندگيشان به بيماري سرطان مبتلامي شوند.تاپايان سال 2002حدود1284900نفردرآمريكابااين بيماري روبه روشد ه و باوجوداين آمارتاسف انگيزبايدتوجه كنيم كه تمام خبرهاواطلاعات مربوط به سرطان نااميدكننده نيست .بيشترانواع سرطان بارعايت اصول پيشگيري قابل كنترل است .براي جلوگيري ازمبتلابه سرطانهايي مثل ريه وپانكراس كه معمولاغيرقابل درمان هستندبهتراست ازاستعمال هرگونه سيگاروتنباكواجتناب كنيم اعتيادبه سيگاريكي ازاصلي ترين دلايل 30درصدازسرطانهاست .يكي ازبرنامه هاي غذايي مناسب دركاهش ابتلابه سرطان استفاده ازسبزيهاوميوه هاي تازه فيبرهاي موجوددرغلات ونيزاجتناب ازچربيهاي حيواني است براي جلوگيري ازسرطان پوست تاجايي كه مي توانيدازپرتوفرابنفش خورشيددوري كنيددرضمن باشناسايي موادسرطان زادرمحيط اطرافتان تاحدامكان ازتماس باآن خودداري كنيددرصورتي كه تمامي اصول پيشگيري رارعايت كنيدبادوسوم ازكل انواع سرطان مقابله كرده ايد.

شيوع انواع سرطان

سرطانهاي معده ؛رحم ؛گردن رحم ؛بيضيه وبيماريهاي هوجكيني(سرطان لنفوسيت ها)به طورچشمگيري درسالهاي اخيركاهش يافته اندبااين وجوسرطانهاي ريه؛پوست ؛كبد؛پروستات ؛كليه ؛ولنفومهاي غيرهوجكيني به طورروزافزوني درحال افزايش است .سرطان ريه بين زنان ومردان به عنوان رايج ترين نوع سرطان بوده است اين نوع سرطان بين مردان ازدهه سال 1960افزايش يافته است همانطوكه همه مي دانيم يكي ازاصلي ترين دلايل ابتلابه سرطان ريه رادرهردوجنس اعتيادبه سيگارمي دانند.اغلب مرگ وميرسرطان ريه بين مردان دوبرابرزنان بوده است امادرحال حاضرتعدادزنان مبتلابه اين نوع بيماري روبه افزايش است اعتيادبه سيگارونيكوتين بين جوانان زير20سال وجوانتربه شدت شيوع پيداكرده است به همين دليل سازمانهاي دولتي ومراكزپزشكي قصددارندتااعتيادجوانان رابه اين موادكاهش دهندونهايتابااين راهكارميزان مرگ وميرناشي ازسرطان هم كمترخواهدشد.

سرطان چيست ؟    www.zibaweb.com سايت زيبا وب

كلمه (cancer)يك واژه لاتيني وبه معناي ((خرچنگ ))است سرطان ازنظربقراط پزشك يونان يك بيماري ((خرچنگ گونه ))است چون سراسربدن رادربرمي گيردوسرانجام باعث مرگ شخص مي شود.هم اكنون سرطان به معناي ((رشدبيش ازحدسلول ويژه اي دربدن ))است .درحقيقت واژه سرطان بيش از100نوع بيماري مختلف اطلاق مي شودامابايددرنظرداشته باشيم كه درهمه آنهاسلولهاي ويژه اي ازبدن به طورنامنظم وغيرطبيعي تكثيرمي شوندبه طورطبيعي رشدوتكثيرهرسلول بدن بانظم واصول خاصي صورت مي گيردواين نظم ويژه اندازه وعملكردبافتهاواعضابدن راداوماتنظيم مي كند.درصورتي كه يك سلول سالم بدن به طورغيرطبيعي رشدكندوبه سرعت زيادشودتوده سلولي تشكيل مي شودكه ((تومور))نام دارد.معمولاتومرقبل ازتشخيص پزشك ازميليونهاسلول غيرطبيعي يكسان تشكيل مي گردد.ازديدگاه پزشكان اگرسلولهاي توموردرهمان محل اوليه بدن باقي بمانندوبه آرامي تكثيرشوند((خوش خيم ))هستندتومورهاي خوش خيم مثل كيسه ها(كيست ها)؛زگيل ها؛خال ها؛زايده هاي گوشتي (پوليپ ها)به قسمتهاي ديگربدن سرايت نمي كنند.اين تومورهابايك عمل جراحي ساده برداشته مي شوندوبراي زندگي شخص هم خطري ندارند.((تومورهاي بدخيم ))ازسلولهايي تشكيل مي شوندكه به سرعت رشدمي كنندداراي خصوصياتي هستندكه آنهاراازسلولهاي طبيعي متمايزمي كندوبه بافتهاي سالم بدن هم صدمه مي زنددرضمن ممكن است كه سلولهاي بدخيم ازنظرظاهري ونيزخصوصيت لايه سطحي سلول تغييركنندكه درتكثيرسريع آنهاموثراست .اكثرسلولهاي بدخيم داراي كروموزمهاي غيرطبيعي وژنهاي تغييرشكل يافته هستندوپروتئين هاي غيرعادي هم توليدمي كنندبيشترخصوصيات تغييريافته هستندوپروتئين هاي غيرعادي هم توليدمي كنند.بيشترخصوصيات تغييريافته سلولهاي بدخيم به پاتولوژيست (متخصص شناسايي دلايل بيماريها)امكان مي دهدتادريابدكه سلولهامربوطبه يك تومورتاچه حدغيرطبيعي است .سلولهابيشترتومورهاي بدخيم دستخوش ((متاستاز))مي شوند؛يعني سلولهاازتوموراصلي جدامي شوندووارددستگاه لنفاوي وجريان خون مي گردندوبه سايرنقاط بدن انتقال مي يابند زماني كه سلولهاي بدخيم به قسمتهاي ديگربدن سرايت كنندباعث ايجادتومورديگري مي شوندكه معمولاسريعترازتوموراوليه رشدمي كند.www.zibaweb.com سايت زيبا وب

((متاستاز))ورشدتومورجديددربسياري ازاعضابدن باعث اختلال درعملكردحياتي آنهامي گرددودرنهايت منجربه مرگ فردمي شود.ازلحاظ پزشكي  طبقه بندي سرطانهابراساس عضويانوع بافتي است كه تومورازآن نسات مي گيردچهاردسته عمده سرطانها؛شامل كارسينوم (غده سرطاني پوست )ساركوما؛لوسمي (سرطان خون )ولنفوم هستند.دربين اين چهارنوع اصلي زيرگروههاي زيادي وجوددارندكه معمولانمايانگرعضوي هستندكه سرطان ازانجاشكل مي گيرديك نمونه ازاين نوع سرطانها آدنوكارسينوماي معده است .نيمي ازسرطان بشردرچهارعضوريه ؛سينه ؛پروستات ؛وروده بوجودمي آيندبه همين دليل بيشترتحقيقات درمورداين چهارعضوصورت مي گيرد.هنگامي كه متخصصان به وجودتومرپي بردندمي توانندسلولهاراازآن جداكنندبه اين عمل اصطلاحا((باپوپسي ))گفته مي شود.پس ازآن پاتولوژيست مربوطاين سلولهاراازطريق ميكروسكوپ آزمايش مي كند.درمرحله اول سلولهاي سرطاني ازسلولهاي سالم بدن متمايزمي شوند.چون سلولهاي سرطاني هنوزدرمحل اصلي قراردارندوبرداشتن تومورمنجربه بهبودبيمارمي گردددرمرحله دوم سلولهاي سرطاني به قسمتهاي ديگربدن منتقل شده اند(متاستاز)وممكن است به گره هاي لنفي مجاورهم سرايت كرده باشند3به همين دليل است كه پزشك حين عمل جراحي گره هاي لنفي مجاوررابرمي داردوموردآزمايش قرارمي دهدتاازسرايت سلولهاي سرطاني مطمئن شو ددرمرحله سوم سلولهاي سرطاني تمام بدن راتحت تاثيرقرارمي دهندوممكن است حتي توموردرعضوديگري رشدوتكثيركند درمرحله چهارم وآخرين مرحله ؛تومورهاي سرطاني درسراسربدن ومعمولادربرابردرمان هم مقاومت مي كننددرسال 1997سرطان پروستات درمردان بيش ازسرطان ريه بود.هم اكنون سرطان ريه بين زنان بيشترازسرطان سينه موجب مرگ وميرمي شودسرطان روده بزرگ وراست وروده بين هردوجنس شيوع داردوتصورمي شودكه دليل اصلي اين نوع بيماري به علت مصرف موادغذايي پرچربي وپرهيزازهرگونه موادغذايي فيبردارباشد.سه روش درماني براي سرطان ؛جراحي ؛پرتودرماني وشيمي درماني است .درصورتي كه توموركوچك باشدوسلولهاي آن درسراسربدن پراكنده نشده باشندبرداشتن كل غده ياقسمت بيشتري ازآن به عنوان بهترين روش درماني محسوب مي شوداگرتعدادي ازسلولهاي سرطاني باقي بمانندمنجربه ايجادتومورجديدي مي شوندبنابراين پزشكان دربعضي ازجراحي هامثل جراحي پسطان به جزتومور بخش زيادي ازبافت راهم برمي دارند.اگرشواهدحاكي از آن باشدكه سلولهادر سراسربدن پخش شده انديابرداشتن بخشهايي ازتومورمقدورنباشد شيمي درماني ياپرتودرماني (وياهردو)به عنوان بهترين راهكاربراي نابودي سلولهاي سرطاني باقي مانده محسوب مي شوند.پرتوايكس وياانواع ديگرپرتوهاي شديد انرژي به همان اندازه داروهاي قوي درماني كارسازهستندپرتوهاي درماني وشيمي درماني بسياري ازسلولهاي سالم بدن راهم ازبين مي برندبنابراين بايدمقداركمي ازآنهامصرف شودباوجودپيشرفتهادرروشهاي جراحي ونيزارتقاءكيفيت داروهاي شيمي درماني هنوزدرمان سرطان نسبت به گذشته كاملاموفقيت آميز نبوده است حقيقتي كه درميزان ثابت مرگ وميرناشي ازانواع سرطان وجوددارد.اغلب بيماران مبتابه سرطان به علت دردناشي ازدرمان مرگ احتمالي دچارافسردگي ونااميدي مي شوند.درآمريكابسياري ازبيماران به راهكارهاي غيرسنتي ودرمانهاي ((معجزه آسا))روي آورده اندبسياري ازبيماران به دليل نااميدي ازدرمانهاي سنتي ومعمول به روشهاي درماني ديگري وتوسل مي شونداگرچه اين روشهاي غيرمعمول تاحدودي كارسازومفيداست وازنظررواني بيماران راتسكين مي دهداماخانواده هابايددقت كنندكه تاحدامكان ازتجويزداروهاي غيراستانداردودرمانهاي اثبات نشده بسياري ازكارورزان پزشكي خوداري كنند.